BærekraftBærekraft starter på jordene våre.


Vi mener at produksjonen av bærekraftig mat starter allerede ute på jordene våre, og er en naturlig del av kretsløpet.

Om mat skal være bærekraftig, så må man se på praksisen langs hele matkjeden, fra jord til bord.


Alle må ha mat for å overleve, men det blir stadig flere utfordringen med å lage denne maten på en så bærekraftig måte som mulig.

Alt fra riktig betaling til Bonden for råvarene,at Bonden stadig skal bli mer effektiv, og det stadig økende fokuset på klimakonsekvensene rundt produksjonen av mat.


Klimaet er i endring. Det er ikke noen tvil om det.

Vi som bønder, ser dette bedre en de fleste. Forholdene vi skal dyrke vår mat under er i stadig endring.

Vi som selskap ønsker å gjøre det vi kan for å forbedre både bærekraften til bonden, bærekraften for kloden og for forbrukeren.


FNs bærekraftsmål i praktisk bruk hos oss
Utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk.


Vel, vi skal ikke utrydde sult i verden alene, men vi mener det er viktig å produsere så mye lokal mat som mulig, og importere så lite som mulig av det vi kan produsere selv.

Det må fokuseres mer på ekte lokal matproduksjon, på å produsere maten mer bærekraftig og utnytte ressursene fra jordbruket,

fra skogen og fra havet på en bedre måte.


Som produsent av lokalprodusert mat i Bergen, Norges nest største by, så setter vi fokus på ekte lokalprodusert mat.

Vi produserer vår mat basert i stor grad på våre egne lokale ressurser.

På denne måten mener vi at vi bidrar til FN sitt mål, på lokalt nivå i Bergen.Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.


Vi er opptatt av at gården vår skal sitte igjen med mer av fortjenesten på våre egne råvarer.

Ved selge direkte fra gården, oppnår vi bedre lønnsomhet i driften enn vi ville oppnådd ved å levere andre steder. Slik sikrer vi at gården oppnår en bedre fortjeneste på eget ressursgrunnlag.


På den måten sikrer vi varig økonomisk vekst på gårdsbruket vårt, som igjen bidrar til at vi fortsatt kan produsere lokal mat til mennesker i Bergensområdet.

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre


Det sier seg selv, at når du driver en gård som har som mål å få flest mulig til å handle matvarer som er produsert lokalt,så handler du selv også lokalt så langt det lar seg gjøre.

Vi benytter selv lokale firma så langt vi klarer når vi handler inn varer og tjenester til gården.
Vi ønsker også å sette fokus på at alt fra dyret skal brukes, og forteller og oppmuntrer våre kunder til å lage mat fra grunnen,

med størst mulig andel lokale råvarer.

Vi  tar også imot svinn fra bakeri og bryggeri, og bruker dette som dyrefòr.

På den måten er vi også med på å gi verdi til overskuddsmaten og utnytte ressursene best mulig.


Ved å redusere transport av varene mellom oss og sluttforbruker, så bidrar vi til reduksjon av unødvendig forurensing.

Mindre transport gjør også behovet for emballasje mindre.
Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold


Hva kan vi som gård gjøre for å ta vare på livet på land?


Vi produserer alt grovfòret som vi trenger til våre egne dyr lokalt, og utnytter husdyrgjødsel på best mulig måte.

Da kan man redusere forbruket av kunstgjødsel, og spare miljøet for unødvendige utslipp fra fòrproduksjonen.

Vi bruker for eksempel kun kraftfòr uten importert soya, og som er basert på norskprodusert korn.


Vi drenerer og holder innmark i god stand for å få best mulig utnyttelse av arealet til fòrproduksjonen vår.

Vi bruker og pleier naturlandskapet rundt oss som en ressurs i produksjonen vår. Vi bruker beiter til sau der dette er mulig.

Ved å aktivt bruke utmarksressurser blir landskapet variert og dette styrker og bevarer artsmangfoldet av insekter

og andre småkryp i naturen.


 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom,

bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.


Vårt mål er å inkludere flere av FNs Bærekraftsmål inn i vår virksomhet.

Vi mener dette er et godt rammeverk som vi som lokalmatprodusenter kan bygge virksomheten vår rundt.

Under har vi beskrevet hvordan vi forholder oss til noen av punktene